Kurth, Charles Burke b. 15 Jan 1944 - d. 25 Dec 1991 2 yrs. R 53 S 115