Krogmann, Carl Frank d. 12 Nov 1988 69 yrs. White (AP) Vault