Keville, Sarah Worthington d. 6 Jul 1957 83 yrs. R 25 S 41